De boekenpagina van Monique Wortelboer

Het kind bouwt zijn huis

Monique Wortelboer, 2012

Sinds anderhalve eeuw zijn de natuurlijke omstandigheden van de concrete werkelijkheid onderhevig aan invloeden van technische ontwikkelingen die negatief inwerken op het ontwikkelingsproces van de opgroeiende mens. Dit boek belicht de verschijnselen die kinderen in deze tijd vertonen vanuit de diepere achtergrond van het reïncarneren. Het verloop van het reïncarnatieproces wordt vergeleken met het bouwen van een huis op aarde waarbij het kind de architect is en de ouders de aannemers zijn. Aan de hand van deze vergelijking worden diverse periodes van groei en ontwikkeling onderscheiden en wordt onze tijd belicht. De uitvoering van de werktekeningen waarmee de architecten op aarde komen, is onder druk komen te staan waardoor kinderen uit balans raken. De oplossingen zijn heel eenvoudig en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind, heeft iedereen in huis.

Huishouden van het leven

Monique Wortelboer, 2013

Het thema van het huishouden raakt aan veel aspecten van het leven: aan aspecten van het samenleven in het huis, aan vraagstukken over het opgroeien van kinderen, aan aspecten van de economie met betrekking tot inkomen en werk, aan de rolverdeling tussen man en vrouw en het stelt ons voor vragen over de zin van het leven omdat de herhaling van de bezigheden veel mensen ervaren als een sleur die hen niet voldoende kan inspireren. Huishouden doen in een cultuur die gericht is op zichtbare productie en op prestaties buiten de deur is de hele oefening. Mensen zijn tegenwoordig gericht op een carrière in de buitenwereld maar er is ook een carrière te maken in de binnenwereld van de mens, een geestelijke carrière die eeuwig doorloopt. Het werk daarvoor speelt zich voornamelijk af tussen mensen die het leven dagelijks met elkaar delen, in een relatie of in een gezin. Het boek leidt de lezer via verschillende invalshoeken naar een nieuwe verbinding met het huishouden.

Leven op eigen kracht

Monique Wortelboer, 2014

De laatste twee eeuwen wordt er in de mens een illusie gevoed die de vooruitgang onlosmakelijk verbindt met een ontwikkeling van enige vorm van techniek of technologie. Deze illusie van vooruitgang en de verbroken verbinding met de levende werkelijkheid veroorzaken samen een neerwaartse spiraal. Dit boek is een handreiking om anders naar de werkelijkheid te kijken, vanuit de realiteit van de levenskracht en vanuit de voorwaarden waaronder die in alle leven functioneert. Met die blik zal de mens de aansluiting bij zichzelf kunnen blijven voelen en voeden, een aansluiting die voor velen verloren dreigt te gaan in de steeds toenemende druk die de technologische verworvenheden uitoefenen op het leven in onze tijd.

De eeuwige mens

Monique Wortelboer, 2015

De mens heeft het eeuwige leven. Hij is met zijn ziel gebonden aan de wetten van zelfbestemming, aan de werkingen van karma en reïncarnatie. Inzicht in die werkingen ontneemt de mens alle illusies over de werkelijkheid waar hij in staat en geeft de mens een diep besef van wat werkelijk van waarde is in het leven. Het zijn deze wetten van zelfbestemming die de mens vaste voet onder de grond kunnen geven daar waar die op aarde dreigt te gaan ontbreken. In dit boek geef ik tekst en uitleg over de wetten van het karma zoals die door mij zijn ervaren en begrepen. Die achtergrond kan een handreiking zijn voor mensen om een groter levensvertrouwen te aanvaarden en eerlijker, serieuzer en verantwoordelijker met zichzelf, met elkaar en met de levende werkelijkheid om te gaan dan in de huidige tijd helaas gebruikelijk is geworden.

Samen leven

Monique Wortelboer, 2017

We leven als mensheid in een tijd van veranderingen die door de crisis van onze levenswijze in gang worden gezet. Die levenswijze is gebaseerd op manipulatie van de werkelijkheid waardoor er valse invloeden binnensluipen zoals bijvoorbeeld synthetische materialen, goedkope arbeid, oneigenlijke belastingdruk, ondoelmatig bestuur en op alle gebieden vormen van verspilling. Deze valse invloeden corrumperen de werkelijke waarden en de onderlinge verhoudingen. Door de technische ontwikkelingen is de crisis van de westerse levenswijze een wereldwijde crisis geworden. Bewustzijn over de verstorende werking op de natuur is algemeen aanwezig en er zijn veel initiatieven die werken in de richting van een meer levensvatbaar vervolg. Veel van wat door wil breken, wordt echter gefrustreerd door de bestaande structuren. De nieuwe tijd zal veel meer vragen dan energiebesparing en duurzaamheid. Het is nodig dat mensen hun gedachten opnieuw ordenen en de ogen openen voor wat vanuit de barometers van de geestelijke bronnen gewild wordt.

Tegen machten

Monique Wortelboer, 2018

De omgang met het kwaad in de wereld en met het lijden van ieder afzonderlijk mens is een noodzakelijk thema om bespreekbaar te maken. Kennis over het kwaad helpt de mens er zo veel mogelijk van verschoond te blijven. Het is nodig om een nieuw boekje open te doen over het thema goed en kwaad aangezien het kwaad in onze wereld een andere, tot nu toe nog onbekende gedaante heeft aangenomen. In de vaart van de ontwikkelingen zijn er vormen van misdaad ontstaan die een eeuw geleden niet alleen niet bestonden maar waarvan het ondenkbaar zou zijn geweest dat deze vormen maatschappelijke acceptatie zouden kunnen verwerven. Het is een teken aan de wand dat de mensheid deze vormen niet als zodanig herkent en dat ze inmiddels geïnstitutionaliseerd of gelegaliseerd zijn. Ze passen binnen het systeem, binnen de nieuwe wereldorde op digitale basis en maken daar onderdeel van uit. Bovendien heeft de mens in deze tijd te maken met vormen van het uiteindelijke of totale kwaad wat andere verhoudingen laat gelden.

Religie van het leven

Monique Wortelboer, 2020

Op de achtergrond van de problemen waar de mensheid mee worstelt, speelt zich een strijd af om de waarheid. De werkelijkheid die tot stand gekomen is op basis van het vooruitgangsgeloof, heeft wereldwijd de wortels met religie en spiritualiteit als de bron van alle leven doorgesneden. De mensheid verbreekt het meest wezenlijke lijntje wanneer hij die verbinding ontkent. Het is een eigentijds fenomeen dat mensen met de opgaven van het leven niet langer uit de voeten kunnen en er is een onmacht merkbaar om in het geval van geboorte en sterven de handelingen te verrichten die op deze overgangsmomenten gepast zouden zijn en die de mens tot steun en toeverlaat zouden kunnen dienen. Er is behoefte aan een kader om één en ander een plek te geven, aan een visie op de mens en op zijn toekomst.